สาระสำคัญ

ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง   ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง    สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ฟังเรื่อง  “ใบบก ใบบัว” แล้วตอบคำถามและเล่าเรื่องได้ถูกต้อง

๒. อ่านเรื่องที่เล่าได้ถูกต้อง

 

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ  ช้าง  แล้วโยงไปชื่อเรื่อง “ใบโบก  ใบบัว”

๒.  ครูร้องเพลงช้างให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ

หลายๆเที่ยว

๓. ครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน  ดังนี้

-นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพโดยตอบคำถามว่า  เคยเห็นหรือไม่  มีลักษณะอย่างไร

-นักเรียนดูภาพในบทเรียน  ในช่วง  “รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  เช่น  ภาพตา  งา  ขา  หาง  ภาพช้าง  ใบโบก ใบบัว

๔. นักเรียนฟังครูอ่านเรื่องหรือเล่าเรื่อง  “ใบบก ใบบัว” จากบทเรียนโดยเน้นมารยาทในการฟัง  โดยนักเรียนตอบคำถามปากเปล่าดังนี้

๐๑ ใบโบก ใบบัว ๐๒ ภูผา ๐๓ เพื่อนกัน ๐๔ ตามหา ๐๕ ไปโรงเรียน ๐๖ โรงเรียนลูกช้าง ๐๗ เพื่อนรักเพื่อนเล่น ๐๘ พูดเพราะ ๐๙ เกือบไป ๑๐ เพื่อนรู้ใจ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก ๑๒ วันสงกรานต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น