StartupStockPhotos / Pixabay

องค์ประกอบของสุขภาพ

จากนิยามของสุขภาพ  สุขภาพจึงมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

  1. สุขภาพด้านร่างกาย (physical health)
  2. สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์ (mental-emotional health)
  3. สุขภาพด้านสังคม (social health)
  4. สุขภาพด้านจิตวิญญาณ (spirtual health)

สุขภาพด้านร่างกาย สุขภาพด้านร่างกายพิจารณาได้จากลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิผล
  2. มีภูมิคุ้มกันโรคอยู่ในระดับสูง หรือมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อย
  3. มีน้ำหนักตัวเหมาะสม
  4. มีสมรรถภาพของร่างกาย

ลักษณะต่าง ๆ ด้านร่างกายเหล่านี้ เป็นผลจากการมีครรลองชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ดี ซึ่งครรลองชีวิตเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม การมีพฤติกรรมสุขภาพในครรลองชีวิตที่ดี และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีไม่มีความเสี่ยงจากอันตรายจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและไม่มีอันตรายจากพิษภัยต่าง ๆ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเป็นประจำสม่ำเสมอ จัดการกับความเครียดได้ ไม่เสพยาเสพติด ที่อยู่อาศัยสะอาดและปราศจากสิ่งรบกวนและความเป็นพิษต่าง ๆ เป็นต้น

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ