C_Scott / Pixabay

สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์   สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์พิจารณาได้จากลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. จัดการกับความเครียดได้
  2. มีคามรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น
  3. ยอมรับความเป็นจริง
  4. มีวินัยในตนเองและควบคุมให้คงอยู่ได้
  5. รักษาอารมณ์ได้
  6. มีความรับผิดชอบเหมาะสมกับอายุและบทบาททางสังคม
  7. ยอมรับขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎเกณฑ์ของสังคม

สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์เป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึก ทั้งความคิดและความรู้สึกต่อครอบครัว เพื่อน สังคม เป้าหมายในชีวิต ถ้าเป็นความรู้สึกในทางบวกก็จะทำให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ในปัจจุบันจึงมีแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเชื่อว่าการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องมีทั้งความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กัน และความฉลาดทางอารมณ์ดูเหมือนจะมีน้ำหนักความสำคัญมากกว่าความฉลาดทางสติปัญญา

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ