geralt / Pixabay

สุขภาพด้านสังคม   สุขภาพด้านสังคม เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งพิจารณาจากลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. มีเพื่อนสนิท
  2. มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ญาติ และคนอื่น ๆ
  3. มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
  4. มีเพื่อนใหม่ ๆ
  5. มีเพื่อนทุกวัย
    สุขภาพด้านสังคม   สุขภาพด้านสังคม เป็นความสามารถด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยใช้ทักษะทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ วัย สถานะ ความเชื่อ และอื่น ๆ ก็ตาม ผู้ที่มีองค์ประกอบของสุขภาพด้านสังคมจึงเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจที่จะมีสัมพันธภาพกับคนอื่น ๆ มีการติดต่อสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่น ๆ ของครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง และคนอื่น ๆ อยู่เสมอ ๆ

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ