จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเสริมสวย

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเสริมสวย  มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานเสริมสวย มีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในงานอาชีพ ซึ่งได้แก่ การทักทาย  การสร้างความคุ้นเคย  การบริการลูกค้า  การเสริมสร้างความมั่นใจ  ตลอดจนการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทย ได้อย่างสุภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพของพนักงานเสริมสวยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยวงคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างทางภาษาที่จำเป็นและ เหมาะสมกับพนักงานเสริมสวยที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต้น การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต้องจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและเหมาะสม  รวมทั้งมีสื่อต่าง ๆ  ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  เช่น การฝึกทักษะการฟังและการพูด หรือมีแถบบันทึกเสียงประกอบ  การจัดกิจกรรมคู่หรือกลุ่มภายในห้องเรียน  ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะด้วยตนเองหลังจากการฝึกอบรมและหนังสือเล่มเล็ก  ซึ่งใช้เป็นคู่มือติดตัวผู้เรียนได้สะดวกตลอดเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเสริมสวย

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับแคดดี้

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับแรงงานไทยไปต่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนวดเพื่อสุขภาพฝ่าเท้า และพนัก

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนำเที่ยว

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับประจำวัน

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักขาย

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแม่บ้าน

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถรับจ้าง ขับเรือ

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบาร์เทนเดอร์

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับร้านอาหาร

 

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ