1. ครูทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมาทั้งหมดในชั้น ป. 3 โดยการซักถามแล้วให้นักเรียนช่วยตอบ เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาเป็นพื้นฐานในการจัดทำโครงงาน
  2. ครูนำตัวอย่างโครงงานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษามาให้นักเรียนดู จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของโครงงานภาษาไทย ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง จุดประสงค์ในการทำและวิธีการจัดทำโครงงาน โดยครูอธิบายสรุปให้นักเรียนฟังจนเข้าใจ
    ไทย ป.3 หน่วยที่ 1 ไทย ป.3 หน่วยที่ 2 ไทย ป.3 หน่วยที่ 3 ไทย ป.3 หน่วยที่ 4 ไทย ป.3 หน่วยที่ 5 ไทย ป.3 หน่วยที่ 6 ไทย ป.3 หน่วยที่ 7 ไทย ป.3 หน่วยที่ 8 ไทย ป.3 หน่วยที่ 9 ไทย ป.3 หน่วยที่ 10 ปกหน้าภาษาไทย ป.3 ส่วนท้าย ส่วนหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น