อ่านออกเสียง  และบอกความหมายของคำ  ๖๐๐  คำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน  อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  หนังสือที่สนใจเหมาะสมกับวัย  และนำเสนอ  คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย  เขียนสื่อสารคำประโยคง่าย ๆ  ฟังคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ  ฟังแล้วจับใจความ  ตอบคำถาม  เล่าเรื่องที่ฟัง  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง,  ดู  ทั้งที่เป็นความรู้  และบันเทิง  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  เลขไทย  อ่านสะกดคำ  แจกลูก  และการผันวรรณยุกต์  เรียบเรียงคำ  แต่งประโยคง่าย ๆ  คำ คล้องจองง่าย ๆ  บอกข้อดีที่ได้จาการอ่าน  การฟัง  การดู  วรรณกรรม  บทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง  สำหรับเด็ก  ท่องจำบทอาขยาน  คำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี  และบทร้อยกรองตามความสนใจ  มีมารยาท    ในการอ่าน  การฟัง  การดู  การเขียน  และการพูด ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 1101~1 1102~1 1103~1 1105~1 1106~1 1107~1 1108~1 1109~1 1110~1 1111~1 1112~1 1113~1 1114~1 1115P~1 1116~1 1117~1 1117P~1 1118~1 1119~1 11041~1
แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 1201~1 1202~1 1203~1 1204~1 1205~1 1206~1 1207~1 1208~1 1209~1 1210~1 1211~1 1212~1 1213~1 1214~1 1215~1 1216~1 1217~1 1218~1
แผนสังคม ป.1 ภาคเรียนที่ 1
แผนสังคมป.1 ภาคเรียนที่ 2
สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา 20 แผน
1 พลศึกษา 2 พลศึกษา 3 พลศึกษา 4 พลศึกษา 5 พลศึกษา 6 พลศึกษา 7 พลศึกษา 8 พลศึกษา 9 พลศึกษา 10 พลศึกษา 11 เกมคนขาเก 1 12 เกมคนขาเก 2 13 เกมกาฟักไข่1 14 เกมกาฟักไข่ 2 15 ขึ้นเขาลงน้ำ1 16ขึ้นเขาลงน้ำ 2 17เกมคนเก็บขยะ 1 18เกมคนเก็บขยะ 2 19เกมชักเย่อ2 20ชักเย่อ 2 สุขศึกษา 20 แผน 1 วิชาสุขศึกษา แผน 1 2 วิชาสุขศึกษา แผน 2 3 วิชาสุขศึกษา แผน 3 4 วิชาสุขศึกษา แผน 4 5 วิชาสุขศึกษา แผน 5 6 สุขศึกษา แผนที่ 6 7 สุขศึกษา แผนที่7 8 สุขศึกษา แผนที่ 8 9 สุขศึกษาแผนที่ 9 10 สุขศึกษาแผนที่10 11 สุขศึกษาแผนที่11 12 สุขศึกษาแผนที่12 13 สุขศึกษาแผนที่13 14 สุขศึกษาแผนที่14 15 สุขศึกษาแผนที่15 16 สุขศึกษาแผนที่16 17 สุขศึกษาแผนที่17 18 สุขศึกษาแผนที่18 19 สุขศึกษาแผนที่19 20 สุขศึกษาแผนที่ 20 ศิลปะ ดนตรี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 ทัศนศิลป์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38c แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 นาฏศิลป์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนการสอนการงานป.1.หน่ยว 1 แผนการสอนป.1 หน่วยที่ 3 แผนการสอนป.1หน่วยที่ 2 คอม แผนคอม ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาษาต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น