ภาษาไทย
4หน่วยที่ 1 ตัวเรา 5หน่วยที่ 2 ชุมชนของเรา 6หน่วยที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง 7คณะทำงาน
คณิตศาสตร์
เทอม 01
ภาคผนวก มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระแกนกลาง หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 5 หน่วยที่4 หน่วยที่6
เทอม 02
เทอม 2 ครูพรพรรณ 2003 ชั่วโมงที่ 49-84 2003 ภาคผนวก หน่วยการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 2003 หน่วยที่ 9 การหาร 2003
วิทยาศาสตร์4.แผนวิทย์ ป. 2 หน่วยที่ 4 รวม 16 แผน 5.แผนวิทย์ ป. 2 หน่วยที่ 5 รวม 3 แผน 6.แผนวิทย์ ป.2หน่วยที่ 6 รวม 8 แผน แผนวิทย์ ป. 2 ทบทวน รวม1 แผน 1.แผนวิทย์ ป.2 หน่วยที่ 1 รวม 13 แผน 2.แผนวิทย์ ป.2 หน่วยที่ 2 รวม 11 แผน 3.แผนวิทย์ป.2 หน่วย 3 รวม 12 แผน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนสังคมป.2 ภาคเรียน 2 ประวัติศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ประวัติศาสตร์ ป.2ภาคเรียนที่1 สังคม ป.2 ภาคเรียนที่ 1
สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนที่ 26-40 แผนที่ 12-25 แผนที่ 1 – 11
สุขศึกษา
แผนการสอนสุขศึกษา โครงสร้างสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้สุขศึกษา
ใบงาน
ใบงานที่ 1 หน่วย 1 ใบงานที่ 2 หน่วย 2 ใบงานที่ 3 หน่วย 3 ใบงานที่ 4 หน่วย 4 ใบงานที่ 5 หน่วย 4 ใบงานที่ 8 หน่วยที่ 5 ใบงานที่ 9 หน่วยที่ 5 ใบงานที่ 10 หน่วยที่ 6 ใบงานที่ 11 หน่วยที่ 7 ใบงานที่ 12 หน่วย 8 ใบงานที่ 12 หน่วยที่ 8 ใบงานที่ 13 หน่วย 9 ใบงานที่ 14 หน่วย 9 ใบงานที่ 15 หน่วย 9
ศิลปะ
แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ป.2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานฯ ป.2
เทอม1
เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส เรื่องการใช้เครื่องมือเกษตรและการเก็บรักษา เรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด เรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่องการช่วยเหลืองานบ้านอย่างง่าย ๆ เรื่องการดูแลเสื้อผ้า เรื่องการดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เรื่องการทำความสะอาดของใช้ เรื่องการวิธีจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เรื่องของใช้ส่วนตัวและการดูแล เรื่องทดสอบก่อนเรียน เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน เรื่องประเภทของเครื่องมือเกษตร เรื่องประเภทของพืช เรื่องประโยชน์และความสำคัญของพืช เรื่องประโยชน์ของเครื่องใช้ในบ้าน เรื่องภาพการประกอบอาหารอย่างง่าย ๆ เรื่องรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เรื่องวิธีรักษาและใช้เครื่องใช้ในบ้านอย่างประหยัด
เทอม2

คำอธิบายรายวิชา แผนการสอนการงาน กำหนดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
โครงสร้างรายวิชาชั้น ป2 มาตรฐาน ชั้น ป2

ร่วมแสดงความคิดเห็น