ขอบคุณ

การพัฒนาการอ่านการเขียน สพป.สกลนคร เขต 1/เครื่องมือพัฒนาการอ่านการเขียน ปี 62 สพป.สน.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1เครื่องมือชุดที่ ๑ ฝึกอ่านคำประสมสระ
2เครื่องมือชุดที่ ๒ อ่านเขียนจากภาพ
3เครื่องมือชุดที่ ๓ ฝึกแต่งประโยค
4เครื่องมือชุดที่ ๔ ฝึกอ่านรู้เรื่อง
5เครื่องมือชุดที่ ๕.๑ คำชี้แจงแบบทดสอบความสามารถในกา
6เครื่องมือชุดที่ ๕.๒ แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน-เขี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1เครื่องมือพัฒนาการอ่าน ป 2
2เครื่องมือพัฒนาการเขียนคำ ป 2
3เครื่องมือพัฒนาการแต่งประโยค ป 2
4เครื่องมือพัฒนาการเขียนเรื่อง ป 2
5เครื่องมือพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง ป 2
6เครื่องมือวัดและประเมินผล ป 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2เครื่องมือพัฒนาการอ่านการเขียน ป.3
3เครื่องมือพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง ป.3
4เครื่องมือพัฒนาการเขียนเรื่องจากภาพ ป.3
5_แบบทดสอบ
6.เฉลย.._อ่านรู้เรื่อง
7เฉลย.._แบบทดสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1คำชี้แจงการอ่านการเขียน ป. ๔
2เครื่องมือพัฒนาการอ่าน ป. ๔
3เครื่องมือพัฒนาการเขียน ป. ๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. เครื่องมือพัฒนาการอ่าน ป.5
2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ(การอ่านรู้เรื่อง) 3.แบบฝึกการเขียนย่อความ
4.เครื่องมือการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
5.เครื่องมือทดสอบการอ่านการเขียนชั้น ป.5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เครื่องมือพัฒนาการอ่านและเขียน ป.6