ลองโหลดไปใช้งานดูน่ะครับการเขียนคำประสมสระอี การเขียนคำประสมสระอู การเตรียมความพร้อม การแต่งประโยค 1 การแต่งประโยค 2 การต่อเติมภาพสระอี การต่อเติมภาพสระอู การอ่านคำประสมสระอา การอ่านคำประสมสระอี 1

การอ่านคำประสมสระอี 2 การอ่านคำประสมสระอี การอ่านคำประสมสระอี การอ่านคำประสมสระอู 1

การอ่านคำประสมสระอู 2 การอ่านสระอา คำคล้องจอง 1 คำคล้องจอง 2
ประโยคสามส่วน ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง พยัญชนะไทย ตอน 1

พยัญชนะไทย ตอน 2 พยัญชนะไทย พยางค์ อ่านสะกดคำ

ใบกิจกรรม_ใบงานสระโอ_ครูสุรีย์_ไทย_ป.1_ตอน11 ใบงาน 1 พยางค์

ใบงาน 2 พยางค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น