รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ใบงานเร่ืองการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ใบงานเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ใบงานเรื่องการเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำ คัญทางพระพุทธศาสนา แบบบันทึกการปฏิบัติสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยบทแผ่เมตตา แบบบันทึกการปฏิบัติเจริญสติในอิริยาบถชีวิตประจำวันและการเรียน ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.6_ตอน08 ภาพเอกลักษณ์ชาติอาเซียนประกอบกิจกรรม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_อาหารยอดนิยม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_เพลงคำทักทายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_การแต่งกายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ข้อตกลงและคำชี้แจงสู่การปฏิบัติงาน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_02 ใบความรู้_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_02 ใบความรู้_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01 ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01

ร่วมแสดงความคิดเห็น