แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

2049

แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้