หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะ (ก่อนการเรียนรู้)

สาระสำคัญ :  การคาดเดาเรื่องราวที่จะเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า ช่วยกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ว่าจะเป็นไป

อย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่

Big  Question :    นักเรียนคิดว่าพยัญชนะไทยมีความสำคัญอย่างไร ?

เป้าหมายย่อย :    สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน   มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดี

[download id=”12976″]

ร่วมแสดงความคิดเห็น