การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้
คิดคำนวณเป็น มุ่งให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เตรียมตัวเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายดังกล่าว
จึงควรให้ผู้เรียนฝึกฝนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ข้อสอบ เทคโนโลยีฯ ป.3
ข้อสอบ การงานอาชีพฯ ป.3
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3
ข้อสอบ ทัศนศิลป์ ป.3
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.3
ข้อสอบ พระพุทธ ป.3
ข้อสอบ ภาษาไทย วรรณคดี ป.3
ข้อสอบ ภาษาไทย หลักภาษา ป.3
ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3
ข้อสอบ สังคมฯ ป.3
ข้อสอบ สุขศึกษา ป.3

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ