จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานความรู้ ความสามารถสูงขึ้น ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ไทย ป.3 หน่วยที่ 1 ไทย ป.3 หน่วยที่ 2 ไทย ป.3 หน่วยที่ 3 ไทย ป.3 หน่วยที่ 4 ไทย ป.3 หน่วยที่ 5 ไทย ป.3 หน่วยที่ 6 ไทย ป.3 หน่วยที่ 7 ไทย ป.3 หน่วยที่ 8 ไทย ป.3 หน่วยที่ 9 ไทย ป.3 หน่วยที่ 10 ปกหน้าภาษาไทย ป.3 ส่วนท้าย ส่วนหน้า

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ