สาระการเรียนรู้

            ๑.  อ่านในใจนิทานเรื่อง “ขนมไทยไร้เทียมทาน”

            ๒.  เล่าเรื่อง   “ขนมไทย”

๓. ตอบคำถามของเรื่อง  “ขนมไทยไร้เทียมทาน”

๔. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 

๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่  ๑  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “ ขนมไทยไร้เทียมทาน”  ( ท้ายแผน )  จำนวน  ๓๐  ข้อ  เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจสอบและประกาศผลเป็นคะแนนโดยที่ยังไม่ต้องเฉลย

ขั้นที่  ๒  ครูเขียนคำใหม่บนกระดาน  ซึ่งได้แก่  กระฟัดกระเฟียด  กรู  กลัด  จี่  เชื่อม  ขนมสอดไส้  ตั่ง  นึ่ง  บรรพบุรุษ  ประดิดประดอย  ผิง  ภูมิปัญญา  รื่นรมย์  ละมุน

วัฒนธรรม  ห่าม  ให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเสียงตามครูพร้อมกัน  จากนั้นสนทนากันเกี่ยวกับความหมายของแต่ละคำ

ขั้นที่  ๓  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  ๔ – ๕  คน  แต่ละกลุ่มแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม  เลขานุการกลุ่ม    สมาชิกในกลุ่มทุกคนอ่านเรื่อง “ ขนมไทยไร้เทียมทาน ”ในใจ  จากนั้นช่วยกันสรุปเรื่องโดยเลขานุการกลุ่มเขียนบทสรุปของเรื่องเพื่อเล่าเรื่องที่หน้าชั้นเรียน

ขั้นที่  ๔  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเล่าเรื่องโดยย่อที่หน้าชั้นเรียน  และตั้งคำถามจากเรื่องให้กลุ่มอื่นตอบ  กลุ่มละ  ๓  คำถาม

            ขั้นที่  ๕  ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนไปทำแบบฝึกหัดชุดที่  ๑.๑ ( ท้ายแผน )   ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน   เป็นการบ้าน

แบบทดสอบ บทที่ ๘ ไวรัสวายร้าย บทที่ ๙ สนุกสนานกับการเล่น บทที่ ๑๐ หนูเอยจะบอกให้ บทที่ ๑๑ คนดีศรีโรงเรียน บทที่ ๑๒ สารพิษในชีวิตประจำวัน บทที่ ๑๓ อย่างนี้ดีควรทำ บทที่ ๑๔ กระดาษนี้มีที่มา บทที่ ๑๕ รักที่คุ้มภัย บทที่ ๑๖ ธรรมชาตินี้มีคุณ บทที่ ๑ ขนมไทยไร้เทียมทาน บทที่ ๑ บทที่ ๒ ออมไว่กำไรชีวิต บทที่ ๓ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น บทที่ ๔ ภูมิใจมรดกโลก บทที่ ๕ ชีวิตที่ถูกเมิน บทที่ ๖ โอม พินิจมหาพิจารณา บทที่ ๗ แรงพิโรธจากฟ้าดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น