แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11   ประยุกต์เรื่องเงิน,  การวัด                                 เวลา    1    ชั่วโมง

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12   ประยุกต์เรื่องชนิดค่าของเงิน                           เวลา    1    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13   ประยุกต์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน                      เวลา    1    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14   ประยุกต์ชนิดรูปเรขาคณิต                                 เวลา    1    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  15   ประยุกต์เรขาคณิต รูปสี่เหลี่ยม                          เวลา    1    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  16   ประยุกต์เรขาคณิต รูปวงกลม                            เวลา    1    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17   ประยุกต์เรขาคณิต รูปสองมิติ  รูปสามมิติ         เวลา    1    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  18   ประยุกต์สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล    เวลา    1    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  19   ประยุกต์แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง               เวลา    1    ชั่วโมง

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่  20   ประยุกต์สร้างแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่ง         เวลา    1    ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น