รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อม ๆ กับแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าในหลายด้าน อาทิ การแก้ปัญหาหนี้สินครู, การปรับปรุงอาคารและบริการหอพัก สกสค., โรงพยาบาลครู ฯลฯ

ดังนั้นเมื่อกล่าวถึง “สวัสดิการ” จึงขอให้พิจารณาถึงปัญหาและความทุกข์ของครูเป็นหลัก เน้นดูแลเรื่องสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความมั่นคงด้านการเงิน โดยเฉพาะสุขภาพจิตของครูเกษียณและผู้สูงอายุด้วย

รวมทั้งขอให้บริการด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นบริการที่มีความสำคัญในโลกยุคนี้ โดยอาจจัดหา “ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย” แก่ครูในแต่ละจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ครูในกรณีปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย เพราะข้อกฎหมายมีรายละเอียดจำนวนมาก และอย่างน้อยครูควรได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานว่ามีอะไรบ้าง พร้อม ๆ กับการส่งเสริมอาชีพเสริมนอกเวลาราชการของครู (Start up) ด้วย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้กับครู ตามบริบทและจุดเด่นของแต่ละพื้นที่อย่างอิสระ โดยผู้บริหารต้องไม่เข้าไปควบคุม หรือแสวงหาผลประโยชน์

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารส่วนงานที่เสนอผลงานสมัครรับรางวัล “เลิศรัฐ” จำนวน 29 ผลงานด้วย

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการตามแนวทาง “ซ่อมอดีต สร้างอนาคต” เพื่อแก้ปัญหาด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การไม่รับเงินส่วนต่างดอกเบี้ยจากธนาคารออมสิน โดยส่งเงินคืนเป็นการลดดอกเบี้ยให้กับครูทุกคนประมาณ 1% ทุกโครงการ ทำให้สามารถลดภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันที จำนวน 450,000 คน ยอดวงเงินสินเชื่อมากกว่า 4 แสนล้านบาท, การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การยกระดับการให้บริการจากสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลครู ที่ให้บริการด้านการรักษาสุขภาพในระดับมาตรฐาน เป็นต้น

อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาสำนักงาน สกสค. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนสมาชิก สามารถใช้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมกับเจตนารมณ์ที่ว่า “เพื่อนของครู…อยู่ที่นี่”

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/19275

ร่วมแสดงความคิดเห็น