นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (Carnegie Mellon University: CMU), Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร, มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University), National Institute of Technology หรือ KOSEN เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับลดอำนาจการสั่งการจากส่วนกลาง สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้มีความเป็นอิสระและแข่งขันในระบบการตลาดที่เสรีอย่างเต็มที่ อาทิ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) ที่จัดสรรงบประมาณให้ครู สำหรับเลือกหลักสูตรอบรมและพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณในการอบรมและพัฒนาครูได้จำนวนมาก และมีครูให้ความสนใจรูปแบบการอบรมและพัฒนาตนเองดังกล่าวกว่า 300,000 คน

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ของเยอรมนีในประเทศไทย ยินดีสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ ที่สภาหอการค้าเยอรมันไทยร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบ Demand Driven ที่สอดคล้องกับการผลิตกำลังคนในเยอรมนี รวมถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาในทุกระดับที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยินดีให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งการสื่อสารได้หลายภาษาเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวกันการเรียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของตนเอง ก็ถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้เรียนด้วย

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Graphic/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

ร่วมแสดงความคิดเห็น