หน่วยที่ 1
แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 แผน6 แผน7 แผน8 แผน9 แผน10 แผน11 แผน12 แผน13 แผน14 แผน15 แผน16 ใบงานผ.1 ใบงานผ.9 ใบงานผ.10 ใบงานผ.11 ใบงานผ.13 ใบงานผ.16 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 2
แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 แผน6 แผน7 แผน8 แผน9 แผน10 แผน11 แผน12 แผน13 แผน14 แผน15 ใบงานผ.9 ใบงานผ.15

หน่วยที่3
แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 แผน6 แผน7 แผน8 แผน9 ใบงานผ.4 ใบงานผ.5 ใบงานผ.6 ใบงานผ.9 ออกแบบหน่วย3

หน่วยที่4

แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 แผน6 แผน7 แผน8 แผน10 แผน11 แผน12 แผน13 แผน14 แผน15 แผน16 แผน17 แผน18 ออกแบบหน่วยที่4

 

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น