แผนวิทย์ ป.2 ปรับ
1.แผนวิทย์ ป.2 หน่วยที่ 1 รวม 13 แผน 2.แผนวิทย์ ป.2 หน่วยที่ 2 รวม 11 แผน 3.แผนวิทย์ป.2 หน่วย 3 รวม 12 แผน 4.แผนวิทย์ ป. 2 หน่วยที่ 4 รวม 16 แผน 5.แผนวิทย์ ป. 2 หน่วยที่ 5 รวม 3 แผน 6.แผนวิทย์ ป.2หน่วยที่ 6 รวม 8 แผน แผนวิทย์ ป. 2 ทบทวน รวม1 แผน

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนที่ 1 ตัวเรา หน่วยการเรียนที่ 2 สุพรรณบ้านเรา หน่วยการเรียนที่ 3 การดำรงชีวิตของสัตว์ หน่วยการเรียนที่ 4 สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดีด้วยพระบารมี หน่วยการเรียนที่ 5 เที่ยวทั่วไทย หน่วยการเรียนที่ 6 มรดกไทย

2.มาตรฐาน,ตัวชี้วัด,สาระแกนกลาง, ป.2 โครงสร้างรายวิชา ป.2

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น