ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (ECaP) ครั้งที่ 4 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (CSEd) หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ” เพื่อให้ครู นักวิชาการและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล จัดงานระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รวมค่าอาหารและการเข้าร่วม workshop  ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ รายละเอียดที่ http://K-9scied.ipst.ac.th    และ  https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/2369172596452448

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ