การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ยกเลิกการจัดสรรวงเงิน สำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1
(กยศ.เดิม) สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทันที เนื่องจากจะไม่มีการจัดสรรวงเงิน
ทั้งนี้ การบันทึกกรอบต้องไม่เกินค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงและไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
อนึ่ง สำหรับการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียน สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562
เป็นต้นไป

การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

1ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 …คลิก 


2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก 


3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

–  แนวปฏิบัติในการให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) ปีการศึกษา 2562  …คลิก

–  แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2562  …คลิก

–  แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) สำหรับปีการศึกษา 2562 … คลิก

–  การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา …คลิก 

–  การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับการให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ปีการศึกษา 2562 …คลิก

–  รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)  ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน  2562

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/   แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)

ร่วมแสดงความคิดเห็น