แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวด้วยการกาหนดจุดเน้นการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ สาหรับใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ในการดาเนินงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการถอดประสบการณ์จากโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สาหรับเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนทั่วไปได้มีแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาแนกเอกสารเป็นรายเรื่องดังนี้
๑. อ่านอออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
๒. คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
๓. มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะการคิดขั้นสูง
๔. ทักษะชีวิต
๕. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ใช้ภาษาต่างประเทศ
๖. แสวงหาหาความรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
๗. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๘. ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้
๙. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางานศึกษาและการทางาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้จะมีประโยชน์ และเป็นเส้นทางแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้เอกสารนี้สาเร็จลุล่วง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2.3 แบบฝึกตามจุดเน้นคิดเลขเป็น
ป.1คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 – 2
BBL ป.1-1 BBL ป.1-2 BBL ป.1-3 BBL ป.1-4 BBL ป.1-5 BBL ป.1-6
ป.2 ภาคเรียนที่ 1
BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 1-1 BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 1-2 BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 1-3 BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 1-4 BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 1-5
ป.2 ภาคเรียนที่ 2
BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 2-1 BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 2-2 BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 2-3 BBL ป. 2 ภาคเรียนที่ 2-4
ป.3 คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 – 2
ภาคเรียนที่ 1
BBL ป.3 ภาคเรียนที่ 2-3 (สุดท้าย)
ภาคเรียนที่ 2
BBL ป.3 ภาคเรียนที่ 2-1 BBL ป.3 ภาคเรียนที่ 2-2 BBL ป.3 ภาคเรียนที่ 2-3 (สุดท้าย)
ชุดฝึกคิดในใจ
เทคนิคการคิดคำนวณ คู่มือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ร่วมแสดงความคิดเห็น