เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกท่าน
ด้วย ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบ CCT) กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้บันทึกการเข้าเรียนและบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 จึงขอท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ใช้รหัสครูคัดกรองเข้าไปบันทึกการเข้าเรียนและบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 หากไม่ดำเนินการบันทึกการเข้าเรียนและบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 จะส่งผลต่อนักเรียนในโรงเรียนของท่านดังนี้
1) นักเรียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะในส่วนของนักเรียน คือ ป.1-ป.6 คนละ 500 บาท, ม.1-ม.3 คนละ 1,500 บาท) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป
2) นักเรียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ทั้งในส่วนของนักเรียน+ส่วนของโรงเรียน คือ อนุบาล 1-3 เฉพาะจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด คนละ 1,500 บาท, ป.1-ป.6 คนละ 1,000 บาท, ม.1-ม.3 คนละ 1,000 บาท) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป
สรุปว่า ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องเข้าไปบันทึกการเข้าเรียนและบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนให้ทันภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไปิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น