📚📙📘📗📘📙📚

โหลดเก็บๆไว้เลยรวดเดียว!!!!

1.คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย.docx
https://drive.google.com/…/1k2njCl7hM_MSd0EWMlQcSSNxDkYniFL…

2.หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ (ปรับปรุง).docx
https://drive.google.com/…/14mEstw478DF7Uao4_nx7gRWPEHqoUtGX

3.คศ2.ว17.docx
https://drive.google.com/…/1bKzTVT58OLHDPW1h_ScmFWfjyv_3tenN

4.ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาบ้านฝาผนัง.docx
https://drive.google.com/…/0B_AlJXC6HGMoSElLc2Z1QXhNcE…/view

5.รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)สถานศึกษา.docx
https://drive.google.com/…/1FVClvq9wHqzNofKvvU9qw3u3uO…/view

6.แบบคำร้องขอย้ายแบบใหม่.docx
https://drive.google.com/…/1gmA0qF681x4KcU0zLZoAo_XXMK…/view

7.แบบคำร้องขอย้ายครูตามเกณฑ์ ว16/2560.docx
https://drive.google.com/…/1POVyoMEx56kkANZLxgxdRsPaiM…/view

8.แบบประเมินประสิทธิภาพครูเลื่อนเงินเดือนครู.docx
https://drive.google.com/…/165RqqP-N5pHQkTM5-30q9zUO5X…/view

9. แบบบันทึกเลื่อนเงินเดือนครู ว20.docx
https://drive.google.com/…/1X08JVXRxkBMBWrL0WmXsvGkQiwtBqUx…

10.รวมไฟล์งาน Obec award.docx
https://drive.google.com/…/1PczhaH6u1H-atGIfb3jEYtWLnBtMS4_…

11.เอกสารประกาศมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.docx

https://drive.google.com/…/16DFTpFbZtUzDgFGyM9WZzAHU5j4RTGru

12.โปรแกรมตัดเกรดแบบ Excel สำเร็จรูป ประเมินผลอัตโนมัติรายเทอมรายปี

https://thaiexcel.blogspot.com/2018/02/excel.html?m=1

13.รายงานการประชุมอบรม สัมมนา
https://drive.google.com/…/1tYB59Fs7GK_hFP6J0HSNzEksT7…/view

14.ตัวอย่างฟอร์มจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
https://drive.google.com/…/1DwGoUpjzirmrI-PcT17tv6Di6j…/view

ร่วมแสดงความคิดเห็น