ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคำนวน
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคม ___สาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
การงานอาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น