cats0001
ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน  หรือปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ของนักเรียนในความรับผิดชอบสำหรับครูผู้สอนหรือนักเรียนในโรงเรียนสำหรับผู้บริหาร  สถานศึกษา  เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากสำหรับครูและผู้บริหาร  ทั้งนี้เพราะตัวชี้วัดที่สำคัญของการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองก็คือการอ่านออก เขียนได้  และใช้ภาษาไทยเป็นของนักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนั่นเอง

ถ้าบุตรหลานของเขาอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครูและโรงเรียนก็จะมีตามมา  ทั้ง ๆ ที่ปัจจัยอื่น ๆ อาจมีส่วนเป็นทำให้มีปัญหานั้น  แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะโทษครูและการจัดการของโรงเรียนซึ่งหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาด้วย

หากนักเรียนมีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ไม่ว่าอยู่ในขั้นใด)  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาทางแก้ไข  ตามวิธีการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นได้  การเลือกทางเลือกที่ดีจึงเป็นวิธีการที่จะต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหา  ทางเลือกที่ดีสำหรับครูก็คือการหาเทคนิควิธีการ  สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  ที่เห็นว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้  สำหรับผู้บริหารนั้นคงมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ครูสามารถดำเนินการให้การจัดการเรียนรู้และใช้สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  ที่เลือกแล้วนั้นให้เป็นไปอย่างสะดวก  ราบรื่น

ฝึกอย่างไร  ให้เด็กอ่านออก  เขียนได้  เป็นสื่อที่ผู้จัดทำได้ผลิตขึ้นในรูปของแบบฝึกทักษะ

ที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ใกล้ตัว  ไม่ซับซ้อน  ไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น  ซับซ้อนขึ้น  และไกลตัวออกไปตามลำดับ  ซึ่งผู้จัดทำได้ทดลองใช้กับนักเรียนในความรับผิดชอบที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ระดับวิกฤต)ได้ผลดีมาแล้ว  ดังนั้นจึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณานำไปแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนในความรับผิดชอบ

หากท่านตัดสินใจเลือกสื่อนี้  และนำไปใช้ตามขั้นตอน  เชื่อว่าจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในความรับผิดของท่านได้อย่างแน่นอน  ข้อสำคัญก็คือท่านจะต้องใจเย็น  อดทนทุ่มเท  เป็นกัลยาณมิตร และเมตตานักเรียนอย่างแท้จริงด้วย  ถ้าไม่เช่นนั้นแม้จะมีสื่อดีอย่างไรก็คงแก้ปัญหาลำบาก  เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนนั้นส่วนใหญ่มีความบกพร่อง

ทางใจด้วย  การเข้าใจเด็กและใช้จิตวิทยาให้เหมาะสมกับเด็กจึงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญด้วย

สื่อชุดนี้มีอยู่  ๒  เล่ม  สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่  ๑  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย  ท่านควรใช้สื่อทั้ง  ๒  เล่ม ขอขอบพระคุณบูรพาจารย์ผู้ผลิตตำรา เอกสารให้ผู้จัดทำค้นคว้า  ขอบคุณ  คุณครูเพื่อนร่วมอาชีพที่มีหน้าที่สอนนักเรียนให้อ่านออก  เขียนได้  และใช้ภาษาไทยเป็นที่เลือกใช้สื่อชุดนี้

สำลี  รักสุทธี