601002

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 16 ราย ดังนี้
1.ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย
2.ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 จำนวน 12 ราย ดังนี้
2.1เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย
2.2เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด