รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

01_หน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำและอาหาร ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 02_โครงสร้างหน้าที่ของท่อลำเลียง ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 05_ลักษณะของปากใบ ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน05 10_ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน10 11_พืชต้องการน้ำ ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน11 12_พืชต้องการแสดงแดด ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน12 13_พืชต้องการอากาศและธาตุอาหาร ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 ใบความรู้_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 14_การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน14 15_พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน15 16_การนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน16 AD : [youtube https://www.youtube.com/watch?v=_oyS4tOvQck?rel=1&autoplay=1]

Latest news