วันอาทิตย์, พฤษภาคม 31, 2020
หน้าแรก แท็ก เปิดเรียน

แท็ก: เปิดเรียน

แบบฝึกคิดเลขในใจ สพฐ. ป.1 -ม.3

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญในการเร่งรัดพัฒนา ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิด คานวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ตามหลักการท าง คณิตศาสตร์ สาหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนา แบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และ เฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิด คานวณของผเู้ รียน ดังนี้ ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน...

ทปสท.จี้ทปอ.เปิดผลวิจัยเปิด-ปิดอาเซียน

ทปสท. จี้ ทปอ.เปิดผลวิจัยเปิด-ปิดอาเซียน และยกเลิก ชี้ผลได้ไม่คุ้มเสีย ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) กล่าวถึงกรณีการเปิดปิดเรียนมหาวิทยาลัยตามอาเซียน ว่า ทปสท.เคยเสนอให้มีการยกเลิกการเปิดปิดเรียนมหาวิทยาลัยตามอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2558 และเสนออีกหลายครั้ง ล่าสุดในปี 2559 ตนและคณะได้ทำวิจัยเรื่อง "การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเฃียน"  พบว่า คณาจารย์บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ร้อยละ 86.33...