การวัดขนาดข้อมูล

ในการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีขนาดมากน้อยเพียงไร  เรามีหน่วยในการวัดขนาดของข้อมูล
ดังต่อไปนี้

8 Bit=1 Byte

1,024 Byte=1 KB (กิโลไบต์)

1,024 KB=1 MB (เมกกะไบต์)

1,024 MB=1 GB (กิกะไบต์)

1,024 GB=1TB (เทระไบต์)