การเล่านิทานแม้เพียง 5 – 10 นาทีต่อเล่ม แต่ผลทีมีต่อลูกและ
ความสุขในครอบครัวนั,นมหาศาล

การเล่านิทานแม้เพียง 5 – 10 นาทีต่อเล่ม แต่ผลทีมีต่อลูกและ
ความสุขในครอบครัวนั,นมหาศาล ลูกจะได้รับการพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูด สร้างจินตนาการแก่เด็ก ฝึ กสมาธิให้เด็กรู้จัก
สํารวจให้จดจ่ออยูก ่ บเรืองทีฟัง ซึงเป็ นพื ั ,นฐานการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่านหนังสือ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่
เด็กไปพร้อมกน ั

ความเหมาะสมของนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยจําเป็ นต้องคํานึงถึงความ
สนใจ การรับรู้และความสามารถตามวัยของเด็ก เป็ นสําคัญ จึงยังเกิด
ประโยชน์ทีแท้จริงต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะเริมรับรู้นิทาน จากภาพที
มองเห็นและเสียงทีได้ยิน โดยรู้ความหมายไปทีละเล็กทีละน้อย จน
สามารถเชือมโยงภาพ และคําบอกเล่าทีได้ยิน ตลอดจนจดจําเนื,อหาและ
เรืองราวต่างๆ ทีนําไปสู่การอ่านตัวหนังสือได้อยางมีความหมายต ่ ่อไป