สารบัญ คู่มือครูวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๑ ๑. แผนผังสาระการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………. ๑ ๑.๑ สาระการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาปี ๒๕๕๑ ………………………… ๑ ๑.๒ กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ ๕ หัวข้อหลักดังแผนภาพ๑ ๒. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภาษาไทย ……………………………………………………… ๒ ๒.๑ การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ การจับใจความ พูดแสดงความคิดเห็น พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน การใช้ประโยชน์จากพลังงาน และข้อควรระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ……………………………………………………………………………………………………………………………… ๓ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………… ๓ กิจกรรมที่ ๑: ความรู้เรื่องพลังงาน …………………………………………………………………………………. ๔ กิจกรรมที่ ๒: แหล่งพลังงานที่ใกล้ตัว ……………………………………………………………………………… ๕ กิจกรรมที่ ๓: เรื่องสั้นพลังงาน ………………………………………………………………………………………. ๗ กิจกรรมที่ ๔: แต่งประโยคที่เกี่ยวกับพลังงาน ………………………………………………………………… ๑๑ กิจกรรมที่ ๕: การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ……………………………………………………… ๑๒ กิจกรรมที่ ๖: วาดภาพแหล่งพลังงาน …………………………………………………………………………… ๑๓ ๓. ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………… ๑๔ ๔. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………… ๑๖ แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๑ แบบฝึกหัดสำหรับกิจกรรมที่ ๒: แหล่งพลังงานที่ใกล้ตัว ………………………………………………….. ๑๘

[otw_shortcode_button href=”https://kru2day.com/wp-content/uploads/2017/04/Thai-P1.pdf” size=”large” icon_type=”general foundicon-cloud” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]ดาวน์โหลด[/otw_shortcode_button]