ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นพื้นฐานในการศึกษาแสวงหาความรู้ และให้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ให้มีความพร้อมมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งให้มีการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 (4) ว่าความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และบูรณาการความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา

25 คู่มือสอนภาษาไทยแบบย้อนยุค ป1