2558-07-02 12_41_30-บทที่ ๑ เจ้าเนื้ออ่อน เอย [โหมดความเข้ากันได้] - Microsoft Word (การเปิดใช้งานผล

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้

ภาษาไทย

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑                                ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา

ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒  การเขียน

มาตรฐาน ท  ๒.๑             ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า

อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓ การฟัง  การดู  และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑               สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑               เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

                                                ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท ๕.๑               เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง

                                                เห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

คณิตศาสตร์

สาระที่ ๑  จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน ค ๑.๑                                 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

มาตรฐาน ค ๑.๒                เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง

การดำเนินการต่าง ๆ  และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค ๑.๓                ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค ๑.๔                เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

สาระที่ ๒   การวัด

มาตรฐาน ค ๒.๑                เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด

มาตรฐาน ค ๒.๒               แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

 

 

บทที่ ๑ ใบโบก ใบบัว บทที่ ๒ ภูผา บทที่ ๓ เพื่อนกัน บทที่ ๔ ตามหา บทที่ ๕ ไปโรงเรียน

บทที่ ๖ โรงเรียนลูกช้าง บทที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น บทที่ ๘ พูดเพราะ บทที่ ๙ เกือบไป

บทที่ ๑๐ เพื่อนรู้ใจ บทที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก บทที่ ๑๒ วันสงกรานต์

 

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นถูกปิด