ทักษะและเทคนิคการใช้กระดานดำ

 1. ครูควรทำความสะอาดกระดานดำทุกครั้งที่สอน
 2. ในการเขียนกระดานดำควรแบ่งครึ่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน
 3. ในการเขียนกระดานดำควรเขียนจากซ้ายมือไปขวามือ
 4. หัวข้อเรื่องควรเขียนไว้ตรงกลางกระดานดำ
 5. ขณะเขียนต้องยนห่างกระดานดำพอประมาณ แขนเหยียดตรง ควรทำมุมประมาณ 45 องศา
 6. ในการเขียนตัวหนังสือ ต้องให้เป็นเป็นเส้นตรงไม่คดเคี้ยว
 7. ถ้าต้องการอธิบายข้อความบนกระดานไม่ควรยืนบัง
 8. ถ้ามีข้อความสำคัญควรใช้ชอล์กขีดเส้นใต้
 9. ควรใช้ชอล์กสีเมื่อต้องการเน้นข้อความ
 10. เขียนคำตอบลงนกระดานเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจ
 11. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเขียนกระดานดำ
 12. ถ้าจะขึ้นเรื่องใหม่ควรลบของเก่าให้หมดเสียก่อน
 13. การลบกระดานต้องลบจากบนลงล่าง