รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือ ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมฯ ได้รายงานถึงการดำเนินงาน โครงสร้าง กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัด และเขตตรวจราชการ

มีอำนาจหน้าที่ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและบริบทของ พื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา ดำเนินการในฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานรูปแบบใหม่ ดังนี้

๑. การเก็บข้อมูลการศึกษาในเขตพื้นที่ ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้

๒. การปรับโครงสร้าง การบูรณการ (แบบถ่วงดุล) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓. การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=92236:%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A0-%E0%B9%91-%E0%B9%91%E0%B9%93&Itemid=245&lang=th