รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายชั้นอนุบาลปีที่ 1

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์ ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายทักษะระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเป็นช่วงสัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายทักษะก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 8 คน ซึ่งมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการทดลอง ในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 1-10 โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น จำนวน 10 รายการ จากนั้นนำมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ และเก็บคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย จนครบ 10 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดทุกสัปดาห์ได้ทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และหลังครบ 10 สัปดาห์จึงทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินชุดเดิม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าร้อยละสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. คะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายทักษะระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเป็นช่วงสัปดาห์ มีผล การพัฒนาที่สูงขึ้นทุกสัปดาห์ จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม 1.62 สัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวม 1.75 สัปดาห์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวม 1.89 สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยรวม 2.02 สัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยรวม 2.14 สัปดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยรวม 2.27 สัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ยรวม 2.40 สัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยรวม 2.55 สัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ยรวม 2.72 และสัปดาห์ที่ 10 มีค่าเฉลี่ยรวม 2.83 และในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 2.22 อยู่ในระดับพอใช้ 2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายทักษะหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยในภาพรวมทั้ง 10 ข้อ ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย มีคะแนนรวมเฉลี่ย 1.25 คิดเป็นร้อยละ 41.70 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย มีคะแนนรวมเฉลี่ย 2.95 คิดเป็นร้อยละ 98.40 มีคะแนนความก้าวหน้า 1.70 คิดเป็นร้อยละ 56.70
ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา