การหาร

1. เวทคณิต กาารหาร
2. แบบฝึกหัดการหาร
3. การหารโดยระเบียบวิธีพาราวาท
4. การหารหารลงตัว
5. แบบฝึกการหารลงตัว
6. คณะทำงานการหาร

การบวก

1. การบวกแบบเวทคณิต(1 หลัก)
2. การบวกแบบเวทคณิต(2 หลัก)
3. การบวกแบบเวทคณิต(3 หลัก)
4. การบวกแบบเวทคณิต(4 หลัก)
5. การบวกแบบเวทคณิต(5 หลัก)
6. การบวกแบบเวทคณิต(6 หลัก)
7. แบบฝึกหัดท้ายบทการบวก
8. เฉลยการบวกเวทคณิต 3 จำนวน
9. คณะผู้จัดทำ การบวก

การลบ

การลบ

การคูณ

1. การคูณโดยใช้ตาราง
2. แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยการคูณโดยใช้ตาราง
3. การคูณโดยใช้ตารางนิซิลั่ม
4. การคูณโดยจัดตำแหน่งผลคูณ
5. การคูณแนวตั้งและการครูไขว้
6. แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณแนวตั้งและการคูณไขว้
7. การคูณโดยวิธีเบียงฐาน
8. คณะผู้จัดทำการคูณ