รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางนงลักษณ์ เพลินสุข ปีการศึกษา : 2559 การดำเนินการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน จำนวน 15 คำ ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน จำนวน 15 คำ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้ 1. แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ่ โรงเรียนบ้าน ป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นทั้งหมด 8 เล่ม มีประสิทธิภาพรวม (E1/E2) เท่ากับ 88.34/87.21 และเมื่อนำแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป จนครบทั้งหมด จำนวน 8 เล่ม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ จำนวน 9 คน มีประสิทธิภาพรวม (E1/E2) เท่ากับ 85.52/87.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.59 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.41 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยค่าคะแนนความก้าวหน้าพบว่า มีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 8.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.81 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99
ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางนงลักษณ์ เพลินสุข
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์