ศธ.เร่งเกลี่ยอัตรารองรับม.44 เพิ่มศธภ.-รองศธภ.24 ตำแหน่ง

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยกำหนดให้มี อ.ก.พ.กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังใน ศธ.เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการภาค(ศธภ.)และรองศธภ.เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารของ ศธ.เกิดประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่ ศธ.ต้องดำเนินการหลังจากนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการรวม อ.ก.พ.ทั้ง 5 คณะขององค์กรหลักเป็น อ.ก.พ.กระทรวงเพียงคณะเดียว ซึ่ง ศธ.จะต้องไปทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เกี่ยวกับรายละเอียด รวมถึงสอบถามไปยังทุกองค์กรหลักว่ามีเรื่องใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของอ.ก.พ.ทั้ง5คณะ เพื่ออ.ก.พ.กระทรวงชุดใหม่จะได้สานต่อ โดยระหว่างนี้ให้ดำเนินการหารือ ก.พ.และเร่งสรรหากรรมการให้ครบองค์ประกอบภายใน 90 วัน

นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการให้ ศธ.มีศธภ.จำนวน 12 ตำแหน่งโดยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง และมีรอง ศธภ.12 ตำแหน่ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับต้นนั้น เป็นการเพิ่มตำแหน่งระดับ 10 และ 9 ขึ้นมาจำนวนถึง 24 ตำแหน่ง โดยศธ.จะไปเกลี่ยอัตรากำลังภายในจากทั้ง 5 องค์กรหลัก ซึ่งทุกอัตราจะเป็นตำแหน่งว่างที่ไม่มีคนครองอยู่ โดยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม นี้ จากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ความเห็นชอบภายในเดือน มกราคม เพื่อตัดโอนอัตราและเสนอไปยังก.พ.เพื่อขอกำหนดตำแหน่งต่อไป ซึ่งคาดว่าก.พ. น่าจะเห็นชอบกำหนดตำแหน่งได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อ.ก.พ.กระทรวงน่าจะครบองค์ประกอบและมีการตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้คาดว่าน่าจะสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ศธภ.และรอง ศธภ.ทั้ง 24 ตำแหน่งได้ภายในเดือนเมษายนนี้

ที่มา นสพ.มติชน