รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคุรุทายาทว่า สกศ.ได้จัดทำหลักการเบื้องต้นสำหรับโครงการคุรุทายาท ซึ่งเป็นโครงการผลิตครูระยะยาวตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2572 โดยมี 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี รับนักเรียนที่จบ ม.6 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เมื่อสำเร็จ การศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และ 2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ยกเว้นวิชาชีพครู เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี ในสาขาการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ศิลปะ ดนตรี และสาขาวิชาชีพ อาทิ ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์

เลขาธิการ สกศ.กล่าวอีกว่า สำหรับเงื่อนไขผูกพันแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมระหว่างเรียนและประกันการมีงานทำ โดยบรรจุเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งต้องเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ที่ขาดแคลนครูจำนวนมาก เพื่อลดปัญหาขาดครูและโยกย้ายหลังบรรจุ และ 2.ประกันการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยบรรจุเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูในสังกัด สพฐ.และ สอศ.ตามภูมิลำเนาของนักศึกษา ทั้งนี้ จะมีการคัดกรองสถาบันผู้ผลิตอย่างเข้มข้น.

ที่มา โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 27 มี.ค. 2558 05:01