+++สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 รับสมัคร 23-29 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน กลุ่มวิชาฯ ละ 1 อัตรา ได้แก่ กลุ่มวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาดนตรี กลุ่มวิชาพลศึกษา รวม 8 กลุ่มวิชาฯ กรณีหลักฐานมิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แต่แตกต่างจากที่ประกาศรับสมัคร ให้นับจำนวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sisaketphp.net/pcs/modules.php?name=show_mod&file=article&asi… หรือที่ http://www.ssk3.go.th/