สา นัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึก ษ า ขั้น พื้น ฐ า น จึง ไ ด้ดา เ นิน ก า ร ศึก ษ า แ ล ะ รว บ ร ว มข้อมูล

เอกสาร เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย โดยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกาหนดกรอบเนื้อหา ถอดบทเรียน และ
พัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และนาไปทดลองใช้ในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จานวนทั้งสิ้น
37 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จานวน 50 โรงเรียน และปรับปรุงหลังการทดลองใช้
ผลการทดลองใช้พบว่า ผู้เรียนที่ใช้เทคนิคเวทคณิต สามารถคิดเลขได้เร็วกว่าวิธีปกติ ครูมีความเข้าใจและ
เห็นประโยชน์ในการนาไปจัดการเรียนรู้ และได้นาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียไปฝึกนักเรียนทาโครงงาน
คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน

เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)- ฉบับย่อ