1. การจัดห้องต่างๆ ภายในบ้าน ควรคำนึงถึง 5.   คำว่า “บริเวณบ้าน” หมายถึงสิ่งเหล่านี้

สิ่งใดมากที่สุด                                                       ยกเว้นข้อใด

ก.   ความสะอาด                                                    ก.   สนามหญ้า            ข.   ระเบียงบ้าน

ข.   ความทันสมัย                                                   ค.   ทางระบายน้ำ        ง.    ทางเดิน

ค.   ความสะดวกสบาย                                      6.   การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน ควรคำนึงถึงสิ่ง

ง.   ความสวยงาม                                                  ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

  1. บริเวณระเบียงบ้านไม่ควรปลูกไม้ยืนต้น ก.   รูปแบบบ้าน

เพราะอะไร                                                           ข.   พื้นที่ของบ้าน

ก.   อาจทำให้ระเบียงบ้านพังลงมาได้                        ค.   จำนวนคนในบ้าน

ข.   ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยลดน้อยลง                            ง.    ลักษณะของต้นไม้ในบ้าน

ค.   ต้นไม้จะไม่ออกดอกและผล                         7.   การทำความสะอาดพื้นบ้านทุกประเภท

1. การงานอาชีพ หน่วยที่ 1 บ้านและชีวิตความเป็นอยู่

2. รงานอาชีพ หน่วยที่ 2 งานเกษตรน่ารู้

3. การงานอาชีพ หน่วยที่ 3 งานประดิษฐ์งานช่าง

4. การงานอาชีพ หน่วยที่ 4 งานธุรกิจและการประกอบอาชีพ

5. การงานอาชีพ หน่วยที่ 5 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. เฉลย การงานอาชีพ