.

  1. ตัวเลข 3 ข้อใดมีค่าเท่ากับ 300,000 5.   ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก.   2,130,455          ข.   1,360,120                         ก.   10,463,821

ค.   1,113,640          ค.   1,042,300                          ข.  21,682,020

  1. 2,564,300 เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด    ค.   18,362,500

ก.   2,000,000 + 500,000 + 60,000 +                       ง.    46,558,000

4,000 + 30                                                6.   1,263,572 … 2,543,677   3,150,210

1. คณิตศาสตร์ หน่วย 1 จำนวนนับ

2. คณิตศาสตร์ หน่วย 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ

3. ณิตศาสตร์ หน่วย 3 การบวก การลบ การคูณ และการหาร

4. คณิตศาสตร์ หน่วย 4 สมการและการแก้สมการ

5. คณิตศาสตร์ หน่วย 5 มุมและส่วนของเส้นตรง

6. คณิตศาสตร์ หน่วย 6 เส้นขนาน

7. คณิตศาสตร์ หน่วย 7 ทิศและแผนผัง

8. คณิตศาสตร์ หน่วย 8 เศษส่วน

9. คณิตศาสตร์ หน่วย 9 ทศนิยม

10. คณิตศาสตร์ หน่วย 10 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศยม

11. คณิตศาสตร์ หน่วย 11 บทประยุกต์

12. คณิตศาสตร์ หน่วย 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ

13. คณิตศาสตร์ หน่วย 13 ความยาวของเส้นรอบรูป พื้นที่ และปริ

14. คณิตศาสตร์ หน่วย 14 การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น

16. คณิตศาสตร์ หน่วย 15 การเก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูล แล

17. เฉลย คณิตศาสตร์