แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.5 KB
โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.5 KB
แบบฝึกการเรียนการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยนักเรียนที่อ่านไม่ออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB

เอาไว้สำหรบฝึกทักษะเด็ก

ตัวอย่าง

๑.  ต้นข้าว                                         อ่านว่า                                    ต้น – ข้าว

๒.  อาศัย                                            อ่านว่า                                    อา – ไส

๓.  หว่าน                                           อ่านว่า                                    หว่าน

๔.  ร้องเพลง                                     อ่านว่า                                    ร้อง – เพลง

๕.  ห้องสมุด                                     อ่านว่า                                    ห้อง – สะ – หมุด

๖.  คนขยัน                                        อ่านว่า                                    คน – ขะ – หยัน

๗.  ไมตรี                                           อ่านว่า                                    ไม – ตรี

๘.  ขบคิด                                          อ่านว่า                                    ขบ – คิด

๙.  เพาะปลูก                                     อ่านว่า                                    เพาะ – ปลูก

๑๐.  สงสัย                                         อ่านว่า                                    สง – ไส

๑๑.  เงียบเหงา                                  อ่านว่า                                    เงียบ – เหงา

๑๒.  หลากหลาย                              อ่านว่า                                    หลาก – หลาย

๑๓.  ไกวชิงช้า                                  อ่านว่า                                    ไกว – ชิง – ช้า

๑๔.  ถ่อเรือ                                       อ่านว่า                                    ถ่อ – เรือ

๑๕.  ลอยฟ่อง                                   อ่านว่า                                    ลอย – ฟ่อง

๑๖.  ต้นขนุน                                     อ่านว่า                                    ต้น – ขะ –หนุน

๑๗.  มะพร้าว                                   อ่านว่า                                    มะ –พร้าว

๑๘.  สนุกสนาน                               อ่านว่า                             สะ – หนุก – สะ –หนาน

๑๙.  แข็งแรง                                     อ่านว่า                                    แข็ง – แรง

๒๐.  อันตราย                                    อ่านว่า                                    อัน – ตะ – ราย