2558-06-16 12_41_50-แบบฝึกชุดที่ ๑(สระ อา) [โหมดความเข้ากันได้] - Microsoft Word (การเปิดใช้งานผลิตภ

ฝึกอย่างไร

ให้เด็กอ่านออก เขียนได้

(แบบฝึกสำหรับเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนขั้นวิกฤต)

ในเล่มประกอบด้วย

-แบบฝึกจากง่ายไปหายาก

-แบบฝึกจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัว

-แบบฝึกจากคำเป็นกลุ่มคำและประโยค

-แบบฝึกการอ่านคำ เขียนคำ การใช้คำแบบย้ำ ซ้ำ ทวน

เหมาะสำหรับ

-ครูสอนเด็กวัยเริ่มเรียน

-ครูสอนเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ขั้นวิกฤต)

-ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

-ผู้ปกครองเด็กวัยเริ่มเรียน

-ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

-ผู้บริหารสถานศึกษา

-นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป

 

แบบฝึกชุดที่ ๑(สระ อา)

แบบฝึกชุดที่ ๒(สระ อี)

 [social_lock] แบบฝึกชุดที่ ๓(สระ อู)

แบบฝึกชุดที่ ๔(สระ เอ)

แบบฝึกชุดที่ ๕(สระ แอ)

แบบฝึกชุดที่ ๖(สระ อือ)   

แบบฝึกชุดที่ ๗(สระ โอ)

แบบฝึกชุดที่ ๘(สระ ออ)

แบบฝึกชุดที่ ๙(สระ เอา)

แบบฝึกชุดที่ ๑๐(สระ อำ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๑(สระ เออ)      [/social_lock]