เหมาะสำหรับ

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒-๖

-ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒-๖

-ศึกษานิเทศก์

-ผู้บริหารสถานศึกษา

-นิสิตนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทย

 สำลี  รักสุทธี  ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ

ชุด ๘

ชุดที่ ๑ ร์

ตอนที่ ๗

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๒ ห์

ตอนที่ ๙